Thời gian Liên Á giải quyết hoàn tất khiếu nại?

Thời gian giải quyết khiếu nại khách hàng như sau:

- Trường hợp xử lý tại nhà Khách hàng: trong vòng 01 ngày

- Trường hợp mang sản phẩm về nhà máy xử lý: