Tôi có 1 tấm nệm cao su của hãng khác và muốn yêu cầu Liên Á cắt bớt/dán thêm thì Liên Á có hỗ trợ không?

Hiện tại, Liên Á chỉ hỗ trợ cắt/dán đối với các sản phẩm của Liên Á và không hỗ trợ đối với các sản phẩm của hãng khác.